NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

2 Timothy 3:1-5

3:1 touto <5124> de <1161> ginwske <1097> (5720) oti <3754> en <1722> escataiv <2078> hmeraiv <2250> ensthsontai <1764> (5695) kairoi <2540> calepoi <5467>

3:2 esontai <1510> (5704) gar <1063> oi <3588> anyrwpoi <444> filautoi <5367> filarguroi <5366> alazonev <213> uperhfanoi <5244> blasfhmoi <989> goneusin <1118> apeiyeiv <545> acaristoi <884> anosioi <462>

3:3 astorgoi <794> aspondoi <786> diaboloi <1228> akrateiv <193> anhmeroi <434> afilagayoi <865>

3:4 prodotai <4273> propeteiv <4312> tetufwmenoi <5187> (5772) filhdonoi <5369> mallon <3123> h <2228> filoyeoi <5377>

3:5 econtev <2192> (5723) morfwsin <3446> eusebeiav <2150> thn <3588> de <1161> dunamin <1411> authv <846> hrnhmenoi <720> (5768) kai <2532> toutouv <5128> apotrepou <665> (5732)TIP #11: Use Fonts Page to download/install fonts if Greek or Hebrew texts look funny. [ALL]
created in 0.03 seconds
powered by bible.org