NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

2 Timothy 2:12-13

2:12 ei <1487> upomenomen <5278> (5719) kai <2532> sumbasileusomen <4821> (5692) ei <1487> arnhsomeya <720> (5695) kakeinov <2548> arnhsetai <720> (5695) hmav <2248>

2:13 ei <1487> apistoumen <569> (5719) ekeinov <1565> pistov <4103> menei <3306> (5719) arnhsasyai <720> (5664) gar <1063> eauton <1438> ou <3756> dunatai <1410> (5736)TIP #26: To open links on Discovery Box in a new window, use the right click. [ALL]
created in 0.02 seconds
powered by bible.org