NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

2 Thessalonians 2:15-17

2:15 ara <686> oun <3767> adelfoi <80> sthkete <4739> (5720) kai <2532> krateite <2902> (5720) tav <3588> paradoseiv <3862> av <3739> edidacyhte <1321> (5681) eite <1535> dia <1223> logou <3056> eite <1535> di <1223> epistolhv <1992> hmwn <2257>

2:16 autov <846> de <1161> o <3588> kuriov <2962> hmwn <2257> ihsouv <2424> cristov <5547> kai <2532> [o] <3588> yeov <2316> o <3588> pathr <3962> hmwn <2257> o <3588> agaphsav <25> (5660) hmav <2248> kai <2532> douv <1325> (5631) paraklhsin <3874> aiwnian <166> kai <2532> elpida <1680> agayhn <18> en <1722> cariti <5485>

2:17 parakalesai <3870> (5659) umwn <5216> tav <3588> kardiav <2588> kai <2532> sthrixai <4741> (5659) en <1722> panti <3956> ergw <2041> kai <2532> logw <3056> agayw <18>TIP #27: Get rid of popup ... just cross over its boundary. [ALL]
created in 0.02 seconds
powered by bible.org