NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

2 Peter 3:7-12

3:7 oi <3588> de <1161> nun <3568> ouranoi <3772> kai <2532> h <3588> gh <1093> tw <3588> autw <846> logw <3056> teyhsaurismenoi <2343> (5772) eisin <1510> (5748) puri <4442> throumenoi <5083> (5746) eiv <1519> hmeran <2250> krisewv <2920> kai <2532> apwleiav <684> twn <3588> asebwn <765> anyrwpwn <444>

3:8 en <1520> de <1161> touto <5124> mh <3361> lanyanetw <2990> (5720) umav <5209> agaphtoi <27> oti <3754> mia <1520> hmera <2250> para <3844> kuriw <2962> wv <5613> cilia <5507> eth <2094> kai <2532> cilia <5507> eth <2094> wv <5613> hmera <2250> mia <1520>

3:9 ou <3756> bradunei <1019> (5719) kuriov <2962> thv <3588> epaggeliav <1860> wv <5613> tinev <5100> braduthta <1022> hgountai <2233> (5736) alla <235> makroyumei <3114> (5719) eiv <1519> umav <5209> mh <3361> boulomenov <1014> (5740) tinav <5100> apolesyai <622> (5641) alla <235> pantav <3956> eiv <1519> metanoian <3341> cwrhsai <5562> (5658)

3:10 hxei <2240> (5692) de <1161> hmera <2250> kuriou <2962> wv <5613> klepthv <2812> en <1722> h <3588> oi <3588> ouranoi <3772> roizhdon <4500> pareleusontai <3928> (5695) stoiceia <4747> de <1161> kausoumena <2741> (5746) luyhsetai <3089> (5701) kai <2532> gh <1093> kai <2532> ta <3588> en <1722> auth <846> erga <2041> eureyhsetai <2147> (5701)

3:11 toutwn <5130> outwv <3779> pantwn <3956> luomenwn <3089> (5746) potapouv <4217> dei <1163> (5904) uparcein <5225> (5721) [umav] <5209> en <1722> agiaiv <40> anastrofaiv <391> kai <2532> eusebeiaiv <2150>

3:12 prosdokwntav <4328> (5723) kai <2532> speudontav <4692> (5723) thn <3588> parousian <3952> thv <3588> tou <3588> yeou <2316> hmerav <2250> di <1223> hn <3739> ouranoi <3772> puroumenoi <4448> (5746) luyhsontai <3089> (5701) kai <2532> stoiceia <4747> kausoumena <2741> (5746) thketai <5080> (5743)TIP #11: Use Fonts Page to download/install fonts if Greek or Hebrew texts look funny. [ALL]
created in 0.03 seconds
powered by bible.org