NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

2 Peter 2:4-5

2:4 ei <1487> gar <1063> o <3588> yeov <2316> aggelwn <32> amarthsantwn <264> (5660) ouk <3756> efeisato <5339> (5662) alla <235> seiroiv <4577> zofou <2217> tartarwsav <5020> (5660) paredwken <3860> (5656) eiv <1519> krisin <2920> throumenouv <5083> (5746)

2:5 kai <2532> arcaiou <744> kosmou <2889> ouk <3756> efeisato <5339> (5662) alla <235> ogdoon <3590> nwe <3575> dikaiosunhv <1343> khruka <2783> efulaxen <5442> (5656) kataklusmon <2627> kosmw <2889> asebwn <765> epaxav <1863> (5660)TIP #26: To open links on Discovery Box in a new window, use the right click. [ALL]
created in 0.02 seconds
powered by bible.org