NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

2 Peter 2:1-19

2:1 egenonto <1096> (5633) de <1161> kai <2532> qeudoprofhtai <5578> en <1722> tw <3588> law <2992> wv <5613> kai <2532> en <1722> umin <5213> esontai <1510> (5704) qeudodidaskaloi <5572> oitinev <3748> pareisaxousin <3919> (5692) aireseiv <139> apwleiav <684> kai <2532> ton <3588> agorasanta <59> (5660) autouv <846> despothn <1203> arnoumenoi <720> (5740) epagontev <1863> (5723) eautoiv <1438> tacinhn <5031> apwleian <684>

2:2 kai <2532> polloi <4183> exakolouyhsousin <1811> (5692) autwn <846> taiv <3588> aselgeiaiv <766> di <1223> ouv <3739> h <3588> odov <3598> thv <3588> alhyeiav <225> blasfhmhyhsetai <987> (5701)

2:3 kai <2532> en <1722> pleonexia <4124> plastoiv <4112> logoiv <3056> umav <5209> emporeusontai <1710> (5695) oiv <3739> to <3588> krima <2917> ekpalai <1597> ouk <3756> argei <691> (5719) kai <2532> h <3588> apwleia <684> autwn <846> ou <3756> nustazei <3573> (5719)

2:4 ei <1487> gar <1063> o <3588> yeov <2316> aggelwn <32> amarthsantwn <264> (5660) ouk <3756> efeisato <5339> (5662) alla <235> seiroiv <4577> zofou <2217> tartarwsav <5020> (5660) paredwken <3860> (5656) eiv <1519> krisin <2920> throumenouv <5083> (5746)

2:5 kai <2532> arcaiou <744> kosmou <2889> ouk <3756> efeisato <5339> (5662) alla <235> ogdoon <3590> nwe <3575> dikaiosunhv <1343> khruka <2783> efulaxen <5442> (5656) kataklusmon <2627> kosmw <2889> asebwn <765> epaxav <1863> (5660)

2:6 kai <2532> poleiv <4172> sodomwn <4670> kai <2532> gomorrav <1116> tefrwsav <5077> (5660) katekrinen <2632> (5656) upodeigma <5262> mellontwn <3195> (5723) asebesin <765> teyeikwv <5087> (5761)

2:7 kai <2532> dikaion <1342> lwt <3091> kataponoumenon <2669> (5746) upo <5259> thv <3588> twn <3588> ayesmwn <113> en <1722> aselgeia <766> anastrofhv <391> errusato <4506> (5673)

2:8 blemmati <990> gar <1063> kai <2532> akoh <189> dikaiov <1342> egkatoikwn <1460> (5723) en <1722> autoiv <846> hmeran <2250> ex <1537> hmerav <2250> quchn <5590> dikaian <1342> anomoiv <459> ergoiv <2041> ebasanizen <928> (5707)

2:9 oiden <1492> (5758) kuriov <2962> eusebeiv <2152> ek <1537> peirasmou <3986> ruesyai <4506> (5738) adikouv <94> de <1161> eiv <1519> hmeran <2250> krisewv <2920> kolazomenouv <2849> (5746) threin <5083> (5721)

2:10 malista <3122> de <1161> touv <3588> opisw <3694> sarkov <4561> en <1722> epiyumia <1939> miasmou <3394> poreuomenouv <4198> (5740) kai <2532> kuriothtov <2963> katafronountav <2706> (5723) tolmhtai <5113> auyadeiv <829> doxav <1391> ou <3756> tremousin <5141> (5719) blasfhmountev <987> (5723)

2:11 opou <3699> aggeloi <32> iscui <2479> kai <2532> dunamei <1411> meizonev <3173> ontev <1510> (5752) ou <3756> ferousin <5342> (5719) kat <2596> autwn <846> [para <3844> kuriw] <2962> blasfhmon <989> krisin <2920>

2:12 outoi <3778> de <1161> wv <5613> aloga <249> zwa <2226> gegennhmena <1080> (5772) fusika <5446> eiv <1519> alwsin <259> kai <2532> fyoran <5356> en <1722> oiv <3739> agnoousin <50> (5719) blasfhmountev <987> (5723) en <1722> th <3588> fyora <5356> autwn <846> kai <2532> fyarhsontai <5351> (5691)

2:13 adikoumenoi <91> (5746) misyon <3408> adikiav <93> hdonhn <2237> hgoumenoi <2233> (5740) thn <3588> en <1722> hmera <2250> trufhn <5172> spiloi <4696> kai <2532> mwmoi <3470> entrufwntev <1792> (5723) en <1722> taiv <3588> apataiv <539> autwn <846> suneuwcoumenoi <4910> (5740) umin <5213>

2:14 ofyalmouv <3788> econtev <2192> (5723) mestouv <3324> moicalidov <3428> kai <2532> akatapastouv <180> amartiav <266> deleazontev <1185> (5723) qucav <5590> asthriktouv <793> kardian <2588> gegumnasmenhn <1128> (5772) pleonexiav <4124> econtev <2192> (5723) katarav <2671> tekna <5043>

2:15 kataleipontev <2641> (5723) euyeian <2117> odon <3598> eplanhyhsan <4105> (5681) exakolouyhsantev <1811> (5660) th <3588> odw <3598> tou <3588> balaam <903> tou <3588> bewr <1007> ov <3739> misyon <3408> adikiav <93> hgaphsen <25> (5656)

2:16 elegxin <1649> de <1161> escen <2192> (5627) idiav <2398> paranomiav <3892> upozugion <5268> afwnon <880> en <1722> anyrwpou <444> fwnh <5456> fyegxamenon <5350> (5674) ekwlusen <2967> (5656) thn <3588> tou <3588> profhtou <4396> parafronian <3913>

2:17 outoi <3778> eisin <1510> (5748) phgai <4077> anudroi <504> kai <2532> omiclai <3507> upo <5259> lailapov <2978> elaunomenai <1643> (5746) oiv <3739> o <3588> zofov <2217> tou <3588> skotouv <4655> tethrhtai <5083> (5769)

2:18 uperogka <5246> gar <1063> mataiothtov <3153> fyeggomenoi <5350> (5726) deleazousin <1185> (5719) en <1722> epiyumiaiv <1939> sarkov <4561> aselgeiaiv <766> touv <3588> oligwv <3641> apofeugontav <668> (5723) touv <3588> en <1722> planh <4106> anastrefomenouv <390> (5746)

2:19 eleuyerian <1657> autoiv <846> epaggellomenoi <1861> (5740) autoi <846> douloi <1401> uparcontev <5225> (5723) thv <3588> fyorav <5356> w <3739> gar <1063> tiv <5100> htthtai <2274> (5766) toutw <5129> dedoulwtai <1402> (5769)TIP #09: Tell your friends ... become a ministry partner ... use the NET Bible on your site. [ALL]
created in 0.02 seconds
powered by bible.org