NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

2 Peter 1:16-18

1:16 ou <3756> gar <1063> sesofismenoiv <4679> (5772) muyoiv <3454> exakolouyhsantev <1811> (5660) egnwrisamen <1107> (5656) umin <5213> thn <3588> tou <3588> kuriou <2962> hmwn <2257> ihsou <2424> cristou <5547> dunamin <1411> kai <2532> parousian <3952> all <235> epoptai <2030> genhyentev <1096> (5679) thv <3588> ekeinou <1565> megaleiothtov <3168>

1:17 labwn <2983> (5631) gar <1063> para <3844> yeou <2316> patrov <3962> timhn <5092> kai <2532> doxan <1391> fwnhv <5456> enecyeishv <5342> (5685) autw <846> toiasde <5107> upo <5259> thv <3588> megaloprepouv <3169> doxhv <1391> o <3588> uiov <5207> mou <3450> o <3588> agaphtov <27> mou <3450> outov <3778> estin <1510> (5748) eiv <1519> on <3739> egw <1473> eudokhsa <2106> (5656)

1:18 kai <2532> tauthn <3778> thn <3588> fwnhn <5456> hmeiv <2249> hkousamen <191> (5656) ex <1537> ouranou <3772> enecyeisan <5342> (5685) sun <4862> autw <846> ontev <1510> (5752) en <1722> tw <3588> agiw <40> orei <3735>TIP #17: Navigate the Study Dictionary using word-wheel index or search box. [ALL]
created in 0.02 seconds
powered by bible.org