NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

2 Corinthians 9:7-9

9:7 ekastov <1538> kaywv <2531> prohrhtai <4255> (5764) th <3588> kardia <2588> mh <3361> ek <1537> luphv <3077> h <2228> ex <1537> anagkhv <318> ilaron <2431> gar <1063> dothn <1395> agapa <25> (5719) o <3588> yeov <2316>

9:8 dunatei <1414> (5719) de <1161> o <3588> yeov <2316> pasan <3956> carin <5485> perisseusai <4052> (5658) eiv <1519> umav <5209> ina <2443> en <1722> panti <3956> pantote <3842> pasan <3956> autarkeian <841> econtev <2192> (5723) perisseuhte <4052> (5725) eiv <1519> pan <3956> ergon <2041> agayon <18>

9:9 kaywv <2531> gegraptai <1125> (5769) eskorpisen <4650> (5656) edwken <1325> (5656) toiv <3588> penhsin <3993> h <3588> dikaiosunh <1343> autou <846> menei <3306> (5719) eiv <1519> ton <3588> aiwna <165>TIP #23: Use the Download Page to copy the NET Bible to your desktop or favorite Bible Software. [ALL]
created in 0.03 seconds
powered by bible.org