NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

2 Corinthians 9:5-7

9:5 anagkaion <316> oun <3767> hghsamhn <2233> (5662) parakalesai <3870> (5658) touv <3588> adelfouv <80> ina <2443> proelywsin <4281> (5632) eiv <1519> umav <5209> kai <2532> prokatartiswsin <4294> (5661) thn <3588> proephggelmenhn <4279> (5768) eulogian <2129> umwn <5216> tauthn <3778> etoimhn <2092> einai <1510> (5750) outwv <3779> wv <5613> eulogian <2129> kai <2532> mh <3361> wv <5613> pleonexian <4124>

9:6 touto <5124> de <1161> o <3588> speirwn <4687> (5723) feidomenwv <5340> feidomenwv <5340> kai <2532> yerisei <2325> (5692) kai <2532> o <3588> speirwn <4687> (5723) ep <1909> eulogiaiv <2129> ep <1909> eulogiaiv <2129> kai <2532> yerisei <2325> (5692)

9:7 ekastov <1538> kaywv <2531> prohrhtai <4255> (5764) th <3588> kardia <2588> mh <3361> ek <1537> luphv <3077> h <2228> ex <1537> anagkhv <318> ilaron <2431> gar <1063> dothn <1395> agapa <25> (5719) o <3588> yeov <2316>TIP #14: Use the Universal Search Box for either chapter, verse, references or word searches or Strong Numbers. [ALL]
created in 0.02 seconds
powered by bible.org