NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

2 Corinthians 8:6

8:6 eiv <1519> to <3588> parakalesai <3870> (5658) hmav <2248> titon <5103> ina <2443> kaywv <2531> proenhrxato <4278> (5662) outwv <3779> kai <2532> epitelesh <2005> (5661) eiv <1519> umav <5209> kai <2532> thn <3588> carin <5485> tauthn <3778>

2 Corinthians 12:18

12:18 parekalesa <3870> (5656) titon <5103> kai <2532> sunapesteila <4882> (5656) ton <3588> adelfon <80> mhti <3385> epleonekthsen <4122> (5656) umav <5209> titov <5103> ou <3756> tw <3588> autw <846> pneumati <4151> periepathsamen <4043> (5656) ou <3756> toiv <3588> autoiv <846> icnesin <2487>TIP #15: To dig deeper, please read related articles at bible.org (via Articles Tab). [ALL]
created in 0.02 seconds
powered by bible.org