NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

2 Corinthians 8:16-22

8:16 cariv <5485> de <1161> tw <3588> yew <2316> tw <3588> didonti <1325> (5723) thn <3588> authn <846> spoudhn <4710> uper <5228> umwn <5216> en <1722> th <3588> kardia <2588> titou <5103>

8:17 oti <3754> thn <3588> men <3303> paraklhsin <3874> edexato <1209> (5662) spoudaioterov <4705> de <1161> uparcwn <5225> (5723) auyairetov <830> exhlyen <1831> (5627) prov <4314> umav <5209>

8:18 sunepemqamen <4842> (5656) de <1161> met <3326> autou <846> ton <3588> adelfon <80> ou <3739> o <3588> epainov <1868> en <1722> tw <3588> euaggeliw <2098> dia <1223> paswn <3956> twn <3588> ekklhsiwn <1577>

8:19 ou <3756> monon <3440> de <1161> alla <235> kai <2532> ceirotonhyeiv <5500> (5685) upo <5259> twn <3588> ekklhsiwn <1577> sunekdhmov <4898> hmwn <2257> en <1722> th <3588> cariti <5485> tauth <3778> th <3588> diakonoumenh <1247> (5746) uf <5259> hmwn <2257> prov <4314> thn <3588> tou <3588> kuriou <2962> doxan <1391> kai <2532> proyumian <4288> hmwn <2257>

8:20 stellomenoi <4724> (5734) touto <5124> mh <3361> tiv <5100> hmav <2248> mwmhshtai <3469> (5667) en <1722> th <3588> adrothti <100> tauth <3778> th <3588> diakonoumenh <1247> (5746) uf <5259> hmwn <2257>

8:21 pronooumen <4306> (5719) gar <1063> kala <2570> ou <3756> monon <3440> enwpion <1799> kuriou <2962> alla <235> kai <2532> enwpion <1799> anyrwpwn <444>

8:22 sunepemqamen <4842> (5656) de <1161> autoiv <846> ton <3588> adelfon <80> hmwn <2257> on <3739> edokimasamen <1381> (5656) en <1722> polloiv <4183> pollakiv <4178> spoudaion <4705> onta <1510> (5752) nuni <3570> de <1161> polu <4183> spoudaioteron <4706> pepoiyhsei <4006> pollh <4183> th <3588> eiv <1519> umav <5209>TIP #19: Use the Study Dictionary to learn and to research all aspects of 20,000+ terms/words. [ALL]
created in 0.02 seconds
powered by bible.org