NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

2 Corinthians 11:13-15

11:13 oi <3588> gar <1063> toioutoi <5108> qeudapostoloi <5570> ergatai <2040> dolioi <1386> metaschmatizomenoi <3345> (5734) eiv <1519> apostolouv <652> cristou <5547>

11:14 kai <2532> ou <3756> yauma <2295> autov <846> gar <1063> o <3588> satanav <4567> metaschmatizetai <3345> (5731) eiv <1519> aggelon <32> fwtov <5457>

11:15 ou <3756> mega <3173> oun <3767> ei <1487> kai <2532> oi <3588> diakonoi <1249> autou <846> metaschmatizontai <3345> (5743) wv <5613> diakonoi <1249> dikaiosunhv <1343> wn <3739> to <3588> telov <5056> estai <1510> (5704) kata <2596> ta <3588> erga <2041> autwn <846>TIP #01: Welcome to the NEXT Bible Web Interface and Study System!! [ALL]
created in 0.03 seconds
powered by bible.org