NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

2 Timothy 2:16-17

2:16 tav <3588> de <1161> bebhlouv <952> kenofwniav <2757> periistaso <4026> (5732) epi <1909> pleion <4119> gar <1063> prokoqousin <4298> (5692) asebeiav <763>

2:17 kai <2532> o <3588> logov <3056> autwn <846> wv <5613> gaggraina <1044> nomhn <3542> exei <2192> (5692) wn <3739> estin <1510> (5748) umenaiov <5211> kai <2532> filhtov <5372>TIP #07: Use the Discovery Box to further explore word(s) and verse(s). [ALL]
created in 0.03 seconds
powered by bible.org