NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

2 Timothy 1:12

1:12 di <1223> hn <3739> aitian <156> kai <2532> tauta <5023> pascw <3958> (5719) all <235> ouk <3756> epaiscunomai <1870> (5736) oida <1492> (5758) gar <1063> w <3739> pepisteuka <4100> (5758) kai <2532> pepeismai <3982> (5769) oti <3754> dunatov <1415> estin <1510> (5748) thn <3588> parayhkhn <3866> mou <3450> fulaxai <5442> (5658) eiv <1519> ekeinhn <1565> thn <3588> hmeran <2250>

2 Timothy 1:18

1:18 dwh <1325> (5630) autw <846> o <3588> kuriov <2962> eurein <2147> (5629) eleov <1656> para <3844> kuriou <2962> en <1722> ekeinh <1565> th <3588> hmera <2250> kai <2532> osa <3745> en <1722> efesw <2181> dihkonhsen <1247> (5656) beltion <957> su <4771> ginwskeiv <1097> (5719)TIP #04: Try using range (OT and NT) to better focus your searches. [ALL]
created in 0.03 seconds
powered by bible.org