NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

2 Thessalonians 1:3

1:3 eucaristein <2168> (5721) ofeilomen <3784> (5719) tw <3588> yew <2316> pantote <3842> peri <4012> umwn <5216> adelfoi <80> kaywv <2531> axion <514> estin <1510> (5748) oti <3754> uperauxanei <5232> (5719) h <3588> pistiv <4102> umwn <5216> kai <2532> pleonazei <4121> (5719) h <3588> agaph <26> enov <1520> ekastou <1538> pantwn <3956> umwn <5216> eiv <1519> allhlouv <240>

2 Thessalonians 1:11

1:11 eiv <1519> o <3739> kai <2532> proseucomeya <4336> (5736) pantote <3842> peri <4012> umwn <5216> ina <2443> umav <5209> axiwsh <515> (5661) thv <3588> klhsewv <2821> o <3588> yeov <2316> hmwn <2257> kai <2532> plhrwsh <4137> (5661) pasan <3956> eudokian <2107> agaywsunhv <19> kai <2532> ergon <2041> pistewv <4102> en <1722> dunamei <1411>TIP #18: Strengthen your daily devotional life with NET Bible Daily Reading Plan. [ALL]
created in 0.03 seconds
powered by bible.org