NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

2 Peter 3:7

3:7 oi <3588> de <1161> nun <3568> ouranoi <3772> kai <2532> h <3588> gh <1093> tw <3588> autw <846> logw <3056> teyhsaurismenoi <2343> (5772) eisin <1510> (5748) puri <4442> throumenoi <5083> (5746) eiv <1519> hmeran <2250> krisewv <2920> kai <2532> apwleiav <684> twn <3588> asebwn <765> anyrwpwn <444>

2 Peter 3:10-12

3:10 hxei <2240> (5692) de <1161> hmera <2250> kuriou <2962> wv <5613> klepthv <2812> en <1722> h <3588> oi <3588> ouranoi <3772> roizhdon <4500> pareleusontai <3928> (5695) stoiceia <4747> de <1161> kausoumena <2741> (5746) luyhsetai <3089> (5701) kai <2532> gh <1093> kai <2532> ta <3588> en <1722> auth <846> erga <2041> eureyhsetai <2147> (5701)

3:11 toutwn <5130> outwv <3779> pantwn <3956> luomenwn <3089> (5746) potapouv <4217> dei <1163> (5904) uparcein <5225> (5721) [umav] <5209> en <1722> agiaiv <40> anastrofaiv <391> kai <2532> eusebeiaiv <2150>

3:12 prosdokwntav <4328> (5723) kai <2532> speudontav <4692> (5723) thn <3588> parousian <3952> thv <3588> tou <3588> yeou <2316> hmerav <2250> di <1223> hn <3739> ouranoi <3772> puroumenoi <4448> (5746) luyhsontai <3089> (5701) kai <2532> stoiceia <4747> kausoumena <2741> (5746) thketai <5080> (5743)TIP #25: What tip would you like to see included here? Click "To report a problem/suggestion" on the bottom of page and tell us. [ALL]
created in 0.03 seconds
powered by bible.org