NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

2 Peter 2:4-8

2:4 ei <1487> gar <1063> o <3588> yeov <2316> aggelwn <32> amarthsantwn <264> (5660) ouk <3756> efeisato <5339> (5662) alla <235> seiroiv <4577> zofou <2217> tartarwsav <5020> (5660) paredwken <3860> (5656) eiv <1519> krisin <2920> throumenouv <5083> (5746)

2:5 kai <2532> arcaiou <744> kosmou <2889> ouk <3756> efeisato <5339> (5662) alla <235> ogdoon <3590> nwe <3575> dikaiosunhv <1343> khruka <2783> efulaxen <5442> (5656) kataklusmon <2627> kosmw <2889> asebwn <765> epaxav <1863> (5660)

2:6 kai <2532> poleiv <4172> sodomwn <4670> kai <2532> gomorrav <1116> tefrwsav <5077> (5660) katekrinen <2632> (5656) upodeigma <5262> mellontwn <3195> (5723) asebesin <765> teyeikwv <5087> (5761)

2:7 kai <2532> dikaion <1342> lwt <3091> kataponoumenon <2669> (5746) upo <5259> thv <3588> twn <3588> ayesmwn <113> en <1722> aselgeia <766> anastrofhv <391> errusato <4506> (5673)

2:8 blemmati <990> gar <1063> kai <2532> akoh <189> dikaiov <1342> egkatoikwn <1460> (5723) en <1722> autoiv <846> hmeran <2250> ex <1537> hmerav <2250> quchn <5590> dikaian <1342> anomoiv <459> ergoiv <2041> ebasanizen <928> (5707)TIP #04: Try using range (OT and NT) to better focus your searches. [ALL]
created in 0.03 seconds
powered by bible.org