NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

2 Peter 2:3

2:3 kai <2532> en <1722> pleonexia <4124> plastoiv <4112> logoiv <3056> umav <5209> emporeusontai <1710> (5695) oiv <3739> to <3588> krima <2917> ekpalai <1597> ouk <3756> argei <691> (5719) kai <2532> h <3588> apwleia <684> autwn <846> ou <3756> nustazei <3573> (5719)

2 Peter 2:14

2:14 ofyalmouv <3788> econtev <2192> (5723) mestouv <3324> moicalidov <3428> kai <2532> akatapastouv <180> amartiav <266> deleazontev <1185> (5723) qucav <5590> asthriktouv <793> kardian <2588> gegumnasmenhn <1128> (5772) pleonexiav <4124> econtev <2192> (5723) katarav <2671> tekna <5043>TIP #23: Use the Download Page to copy the NET Bible to your desktop or favorite Bible Software. [ALL]
created in 0.03 seconds
powered by bible.org