NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

2 Peter 2:17-18

2:17 outoi <3778> eisin <1510> (5748) phgai <4077> anudroi <504> kai <2532> omiclai <3507> upo <5259> lailapov <2978> elaunomenai <1643> (5746) oiv <3739> o <3588> zofov <2217> tou <3588> skotouv <4655> tethrhtai <5083> (5769)

2:18 uperogka <5246> gar <1063> mataiothtov <3153> fyeggomenoi <5350> (5726) deleazousin <1185> (5719) en <1722> epiyumiaiv <1939> sarkov <4561> aselgeiaiv <766> touv <3588> oligwv <3641> apofeugontav <668> (5723) touv <3588> en <1722> planh <4106> anastrefomenouv <390> (5746)TIP #09: Tell your friends ... become a ministry partner ... use the NET Bible on your site. [ALL]
created in 0.02 seconds
powered by bible.org