NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

2 Peter 2:1-3

2:1 egenonto <1096> (5633) de <1161> kai <2532> qeudoprofhtai <5578> en <1722> tw <3588> law <2992> wv <5613> kai <2532> en <1722> umin <5213> esontai <1510> (5704) qeudodidaskaloi <5572> oitinev <3748> pareisaxousin <3919> (5692) aireseiv <139> apwleiav <684> kai <2532> ton <3588> agorasanta <59> (5660) autouv <846> despothn <1203> arnoumenoi <720> (5740) epagontev <1863> (5723) eautoiv <1438> tacinhn <5031> apwleian <684>

2:2 kai <2532> polloi <4183> exakolouyhsousin <1811> (5692) autwn <846> taiv <3588> aselgeiaiv <766> di <1223> ouv <3739> h <3588> odov <3598> thv <3588> alhyeiav <225> blasfhmhyhsetai <987> (5701)

2:3 kai <2532> en <1722> pleonexia <4124> plastoiv <4112> logoiv <3056> umav <5209> emporeusontai <1710> (5695) oiv <3739> to <3588> krima <2917> ekpalai <1597> ouk <3756> argei <691> (5719) kai <2532> h <3588> apwleia <684> autwn <846> ou <3756> nustazei <3573> (5719)TIP #04: Try using range (OT and NT) to better focus your searches. [ALL]
created in 0.03 seconds
powered by bible.org