NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

2 Peter 1:5-8

1:5 kai <2532> auto <846> touto <5124> de <1161> spoudhn <4710> pasan <3956> pareisenegkantev <3923> (5660) epicorhghsate <2023> (5657) en <1722> th <3588> pistei <4102> umwn <5216> thn <3588> arethn <703> en <1722> de <1161> th <3588> areth <703> thn <3588> gnwsin <1108>

1:6 en <1722> de <1161> th <3588> gnwsei <1108> thn <3588> egkrateian <1466> en <1722> de <1161> th <3588> egkrateia <1466> thn <3588> upomonhn <5281> en <1722> de <1161> th <3588> upomonh <5281> thn <3588> eusebeian <2150>

1:7 en <1722> de <1161> th <3588> eusebeia <2150> thn <3588> filadelfian <5360> en <1722> de <1161> th <3588> filadelfia <5360> thn <3588> agaphn <26>

1:8 tauta <5023> gar <1063> umin <5213> uparconta <5225> (5723) kai <2532> pleonazonta <4121> (5723) ouk <3756> argouv <692> oude <3761> akarpouv <175> kayisthsin <2525> (5719) eiv <1519> thn <3588> tou <3588> kuriou <2962> hmwn <2257> ihsou <2424> cristou <5547> epignwsin <1922>TIP #05: Try Double Clicking on any word for instant search. [ALL]
created in 0.02 seconds
powered by bible.org