NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

2 Corinthians 9:8-15

9:8 dunatei <1414> (5719) de <1161> o <3588> yeov <2316> pasan <3956> carin <5485> perisseusai <4052> (5658) eiv <1519> umav <5209> ina <2443> en <1722> panti <3956> pantote <3842> pasan <3956> autarkeian <841> econtev <2192> (5723) perisseuhte <4052> (5725) eiv <1519> pan <3956> ergon <2041> agayon <18>

9:9 kaywv <2531> gegraptai <1125> (5769) eskorpisen <4650> (5656) edwken <1325> (5656) toiv <3588> penhsin <3993> h <3588> dikaiosunh <1343> autou <846> menei <3306> (5719) eiv <1519> ton <3588> aiwna <165>

9:10 o <3588> de <1161> epicorhgwn <2023> (5723) sperma <4690> tw <3588> speironti <4687> (5723) kai <2532> arton <740> eiv <1519> brwsin <1035> corhghsei <5524> (5692) kai <2532> plhyunei <4129> (5692) ton <3588> sporon <4703> umwn <5216> kai <2532> auxhsei <837> (5692) ta <3588> genhmata <1081> thv <3588> dikaiosunhv <1343> umwn <5216>

9:11 en <1722> panti <3956> ploutizomenoi <4148> (5746) eiv <1519> pasan <3956> aplothta <572> htiv <3748> katergazetai <2716> (5736) di <1223> hmwn <2257> eucaristian <2169> tw <3588> yew <2316>

9:12 oti <3754> h <3588> diakonia <1248> thv <3588> leitourgiav <3009> tauthv <3778> ou <3756> monon <3440> estin <1510> (5748) prosanaplhrousa <4322> (5723) ta <3588> usterhmata <5303> twn <3588> agiwn <40> alla <235> kai <2532> perisseuousa <4052> (5723) dia <1223> pollwn <4183> eucaristiwn <2169> tw <3588> yew <2316>

9:13 dia <1223> thv <3588> dokimhv <1382> thv <3588> diakoniav <1248> tauthv <3778> doxazontev <1392> (5723) ton <3588> yeon <2316> epi <1909> th <3588> upotagh <5292> thv <3588> omologiav <3671> umwn <5216> eiv <1519> to <3588> euaggelion <2098> tou <3588> cristou <5547> kai <2532> aplothti <572> thv <3588> koinwniav <2842> eiv <1519> autouv <846> kai <2532> eiv <1519> pantav <3956>

9:14 kai <2532> autwn <846> dehsei <1162> uper <5228> umwn <5216> epipoyountwn <1971> (5723) umav <5209> dia <1223> thn <3588> uperballousan <5235> (5723) carin <5485> tou <3588> yeou <2316> ef <1909> umin <5213>

9:15 cariv <5485> tw <3588> yew <2316> epi <1909> th <3588> anekdihghtw <411> autou <846> dwrea <1431>TIP #11: Use Fonts Page to download/install fonts if Greek or Hebrew texts look funny. [ALL]
created in 0.02 seconds
powered by bible.org