NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

2 Corinthians 9:2

9:2 oida <1492> (5758) gar <1063> thn <3588> proyumian <4288> umwn <5216> hn <3739> uper <5228> umwn <5216> kaucwmai <2744> (5736) makedosin <3110> oti <3754> acaia <882> pareskeuastai <3903> (5769) apo <575> perusi <4070> kai <2532> to <3588> umwn <5216> zhlov <2205> hreyisen <2042> (5656) touv <3588> pleionav <4119>

2 Corinthians 9:4

9:4 mh <3361> pwv <4458> ean <1437> elywsin <2064> (5632) sun <4862> emoi <1698> makedonev <3110> kai <2532> eurwsin <2147> (5632) umav <5209> aparaskeuastouv <532> kataiscunywmen <2617> (5686) hmeiv <2249> ina <2443> mh <3361> legwmen <3004> (5725) umeiv <5210> en <1722> th <3588> upostasei <5287> tauth <3778>TIP #25: What tip would you like to see included here? Click "To report a problem/suggestion" on the bottom of page and tell us. [ALL]
created in 0.03 seconds
powered by bible.org