NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

2 Corinthians 9:11-12

9:11 en <1722> panti <3956> ploutizomenoi <4148> (5746) eiv <1519> pasan <3956> aplothta <572> htiv <3748> katergazetai <2716> (5736) di <1223> hmwn <2257> eucaristian <2169> tw <3588> yew <2316>

9:12 oti <3754> h <3588> diakonia <1248> thv <3588> leitourgiav <3009> tauthv <3778> ou <3756> monon <3440> estin <1510> (5748) prosanaplhrousa <4322> (5723) ta <3588> usterhmata <5303> twn <3588> agiwn <40> alla <235> kai <2532> perisseuousa <4052> (5723) dia <1223> pollwn <4183> eucaristiwn <2169> tw <3588> yew <2316>TIP #17: Navigate the Study Dictionary using word-wheel index or search box. [ALL]
created in 0.02 seconds
powered by bible.org