NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

2 Corinthians 8:3-4

8:3 oti <3754> kata <2596> dunamin <1411> marturw <3140> (5719) kai <2532> para <3844> dunamin <1411> auyairetoi <830>

8:4 meta <3326> pollhv <4183> paraklhsewv <3874> deomenoi <1189> (5740) hmwn <2257> thn <3588> carin <5485> kai <2532> thn <3588> koinwnian <2842> thv <3588> diakoniav <1248> thv <3588> eiv <1519> touv <3588> agiouv <40>

2 Corinthians 8:12

8:12 ei <1487> gar <1063> h <3588> proyumia <4288> prokeitai <4295> (5736) kayo <2526> ean <1437> ech <2192> (5725) euprosdektov <2144> ou <3756> kayo <2526> ouk <3756> ecei <2192> (5719)

2 Corinthians 8:17

8:17 oti <3754> thn <3588> men <3303> paraklhsin <3874> edexato <1209> (5662) spoudaioterov <4705> de <1161> uparcwn <5225> (5723) auyairetov <830> exhlyen <1831> (5627) prov <4314> umav <5209>TIP #26: To open links on Discovery Box in a new window, use the right click. [ALL]
created in 0.04 seconds
powered by bible.org