NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

2 Corinthians 7:4-16

7:4 pollh <4183> moi <3427> parrhsia <3954> prov <4314> umav <5209> pollh <4183> moi <3427> kauchsiv <2746> uper <5228> umwn <5216> peplhrwmai <4137> (5769) th <3588> paraklhsei <3874> uperperisseuomai <5248> (5731) th <3588> cara <5479> epi <1909> pash <3956> th <3588> yliqei <2347> hmwn <2257>

7:5 kai <2532> gar <1063> elyontwn <2064> (5631) hmwn <2257> eiv <1519> makedonian <3109> oudemian <3762> eschken <2192> (5758) anesin <425> h <3588> sarx <4561> hmwn <2257> all <235> en <1722> panti <3956> ylibomenoi <2346> (5746) exwyen <1855> macai <3163> eswyen <2081> foboi <5401>

7:6 all <235> o <3588> parakalwn <3870> (5723) touv <3588> tapeinouv <5011> parekalesen <3870> (5656) hmav <2248> o <3588> yeov <2316> en <1722> th <3588> parousia <3952> titou <5103>

7:7 ou <3756> monon <3440> de <1161> en <1722> th <3588> parousia <3952> autou <846> alla <235> kai <2532> en <1722> th <3588> paraklhsei <3874> h <3739> pareklhyh <3870> (5681) ef <1909> umin <5213> anaggellwn <312> (5723) hmin <2254> thn <3588> umwn <5216> epipoyhsin <1972> ton <3588> umwn <5216> odurmon <3602> ton <3588> umwn <5216> zhlon <2205> uper <5228> emou <1700> wste <5620> me <3165> mallon <3123> carhnai <5463> (5646)

7:8 oti <3754> ei <1487> kai <2532> eluphsa <3076> (5656) umav <5209> en <1722> th <3588> epistolh <1992> ou <3756> metamelomai <3338> (5736) ei <1487> kai <2532> metemelomhn <3338> (5711) blepw <991> (5719) oti <3754> h <3588> epistolh <1992> ekeinh <1565> ei <1487> kai <2532> prov <4314> wran <5610> eluphsen <3076> (5656) umav <5209>

7:9 nun <3568> cairw <5463> (5719) ouc <3756> oti <3754> eluphyhte <3076> (5681) all <235> oti <3754> eluphyhte <3076> (5681) eiv <1519> metanoian <3341> eluphyhte <3076> (5681) gar <1063> kata <2596> yeon <2316> ina <2443> en <1722> mhdeni <3367> zhmiwyhte <2210> (5686) ex <1537> hmwn <2257>

7:10 h <3588> gar <1063> kata <2596> yeon <2316> luph <3077> metanoian <3341> eiv <1519> swthrian <4991> ametamelhton <278> ergazetai <2038> (5736) h <3588> de <1161> tou <3588> kosmou <2889> luph <3077> yanaton <2288> katergazetai <2716> (5736)

7:11 idou <2400> (5628) gar <1063> auto <846> touto <5124> to <3588> kata <2596> yeon <2316> luphyhnai <3076> (5683) poshn <4214> kateirgasato <2716> (5662) umin <5213> spoudhn <4710> alla <235> apologian <627> alla <235> aganakthsin <24> alla <235> fobon <5401> alla <235> epipoyhsin <1972> alla <235> zhlon <2205> alla <235> ekdikhsin <1557> en <1722> panti <3956> sunesthsate <4921> (5656) eautouv <1438> agnouv <53> einai <1510> (5750) tw <3588> pragmati <4229>

7:12 ara <686> ei <1487> kai <2532> egraqa <1125> (5656) umin <5213> ouc <3756> eneken <1752> tou <3588> adikhsantov <91> (5660) [all] <235> oude <3761> eneken <1752> tou <3588> adikhyentov <91> (5685) all <235> eneken <1752> tou <3588> fanerwyhnai <5319> (5683) thn <3588> spoudhn <4710> umwn <5216> thn <3588> uper <5228> hmwn <2257> prov <4314> umav <5209> enwpion <1799> tou <3588> yeou <2316>

7:13 dia <1223> touto <5124> parakeklhmeya <3870> (5769) epi <1909> de <1161> th <3588> paraklhsei <3874> hmwn <2257> perissoterwv <4056> mallon <3123> ecarhmen <5463> (5644) epi <1909> th <3588> cara <5479> titou <5103> oti <3754> anapepautai <373> (5769) to <3588> pneuma <4151> autou <846> apo <575> pantwn <3956> umwn <5216>

7:14 oti <3754> ei <1487> ti <5100> autw <846> uper <5228> umwn <5216> kekauchmai <2744> (5766) ou <3756> kathscunyhn <2617> (5681) all <235> wv <5613> panta <3956> en <1722> alhyeia <225> elalhsamen <2980> (5656) umin <5213> outwv <3779> kai <2532> h <3588> kauchsiv <2746> hmwn <2257> epi <1909> titou <5103> alhyeia <225> egenhyh <1096> (5675)

7:15 kai <2532> ta <3588> splagcna <4698> autou <846> perissoterwv <4056> eiv <1519> umav <5209> estin <1510> (5748) anamimnhskomenou <363> (5734) thn <3588> pantwn <3956> umwn <5216> upakohn <5218> wv <5613> meta <3326> fobou <5401> kai <2532> tromou <5156> edexasye <1209> (5662) auton <846>

7:16 cairw <5463> (5719) oti <3754> en <1722> panti <3956> yarrw <2292> (5719) en <1722> umin <5213>TIP #13: Chapter View to explore chapters; Verse View for analyzing verses; Passage View for displaying list of verses. [ALL]
created in 0.02 seconds
powered by bible.org