NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

2 Corinthians 6:1-2

6:1 sunergountev <4903> (5723) de <1161> kai <2532> parakaloumen <3870> (5719) mh <3361> eiv <1519> kenon <2756> thn <3588> carin <5485> tou <3588> yeou <2316> dexasyai <1209> (5664) umav <5209>

6:2 legei <3004> (5719) gar <1063> kairw <2540> dektw <1184> ephkousa <1873> (5656) sou <4675> kai <2532> en <1722> hmera <2250> swthriav <4991> ebohyhsa <997> (5656) soi <4671> idou <2400> (5628) nun <3568> kairov <2540> euprosdektov <2144> idou <2400> (5628) nun <3568> hmera <2250> swthriav <4991>TIP #08: Use the Strong Number links to learn about the original Hebrew and Greek text. [ALL]
created in 0.05 seconds
powered by bible.org