NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

2 Corinthians 4:2

4:2 alla <235> apeipameya <550> (5639) ta <3588> krupta <2927> thv <3588> aiscunhv <152> mh <3361> peripatountev <4043> (5723) en <1722> panourgia <3834> mhde <3366> dolountev <1389> (5723) ton <3588> logon <3056> tou <3588> yeou <2316> alla <235> th <3588> fanerwsei <5321> thv <3588> alhyeiav <225> sunistanontev <4921> (5723) eautouv <1438> prov <4314> pasan <3956> suneidhsin <4893> anyrwpwn <444> enwpion <1799> tou <3588> yeou <2316>

2 Corinthians 11:3

11:3 foboumai <5399> (5736) de <1161> mh <3361> pwv <4458> wv <5613> o <3588> ofiv <3789> exhpathsen <1818> (5656) euan <2096> en <1722> th <3588> panourgia <3834> autou <846> fyarh <5351> (5652) ta <3588> nohmata <3540> umwn <5216> apo <575> thv <3588> aplothtov <572> [kai <2532> thv <3588> agnothtov] <54> thv <3588> eiv <1519> ton <3588> criston <5547>TIP #06: On Bible View and Passage View, drag the yellow bar to adjust your screen. [ALL]
created in 0.01 seconds
powered by bible.org