NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

2 Corinthians 4:14

4:14 eidotev <1492> (5761) oti <3754> o <3588> egeirav <1453> (5660) ton <3588> [kurion] <2962> ihsoun <2424> kai <2532> hmav <2248> sun <4862> ihsou <2424> egerei <1453> (5692) kai <2532> parasthsei <3936> (5692) sun <4862> umin <5213>

2 Corinthians 11:31

11:31 o <3588> yeov <2316> kai <2532> pathr <3962> tou <3588> kuriou <2962> ihsou <2424> oiden <1492> (5758) o <3588> wn <1510> (5752) euloghtov <2128> eiv <1519> touv <3588> aiwnav <165> oti <3754> ou <3756> qeudomai <5574> (5736)TIP #11: Use Fonts Page to download/install fonts if Greek or Hebrew texts look funny. [ALL]
created in 0.02 seconds
powered by bible.org