NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

2 Corinthians 4:1

4:1 dia <1223> touto <5124> econtev <2192> (5723) thn <3588> diakonian <1248> tauthn <3778> kaywv <2531> hlehyhmen <1653> (5681) ouk <3756> egkakoumen <1573> (5719)

2 Corinthians 4:8-14

4:8 en <1722> panti <3956> ylibomenoi <2346> (5746) all <235> ou <3756> stenocwroumenoi <4729> (5746) aporoumenoi <639> (5734) all <235> ouk <3756> exaporoumenoi <1820> (5740)

4:9 diwkomenoi <1377> (5746) all <235> ouk <3756> egkataleipomenoi <1459> (5746) kataballomenoi <2598> (5746) all <235> ouk <3756> apollumenoi <622> (5730)

4:10 pantote <3842> thn <3588> nekrwsin <3500> tou <3588> ihsou <2424> en <1722> tw <3588> swmati <4983> periferontev <4064> (5723) ina <2443> kai <2532> h <3588> zwh <2222> tou <3588> ihsou <2424> en <1722> tw <3588> swmati <4983> hmwn <2257> fanerwyh <5319> (5686)

4:11 aei <104> gar <1063> hmeiv <2249> oi <3588> zwntev <2198> (5723) eiv <1519> yanaton <2288> paradidomeya <3860> (5743) dia <1223> ihsoun <2424> ina <2443> kai <2532> h <3588> zwh <2222> tou <3588> ihsou <2424> fanerwyh <5319> (5686) en <1722> th <3588> ynhth <2349> sarki <4561> hmwn <2257>

4:12 wste <5620> o <3588> yanatov <2288> en <1722> hmin <2254> energeitai <1754> (5731) h <3588> de <1161> zwh <2222> en <1722> umin <5213>

4:13 econtev <2192> (5723) de <1161> to <3588> auto <846> pneuma <4151> thv <3588> pistewv <4102> kata <2596> to <3588> gegrammenon <1125> (5772) episteusa <4100> (5656) dio <1352> elalhsa <2980> (5656) kai <2532> hmeiv <2249> pisteuomen <4100> (5719) dio <1352> kai <2532> laloumen <2980> (5719)

4:14 eidotev <1492> (5761) oti <3754> o <3588> egeirav <1453> (5660) ton <3588> [kurion] <2962> ihsoun <2424> kai <2532> hmav <2248> sun <4862> ihsou <2424> egerei <1453> (5692) kai <2532> parasthsei <3936> (5692) sun <4862> umin <5213>

2 Corinthians 4:16

4:16 dio <1352> ouk <3756> egkakoumen <1573> (5719) all <235> ei <1487> kai <2532> o <3588> exw <1854> hmwn <2257> anyrwpov <444> diafyeiretai <1311> (5743) all <235> o <3588> esw <2080> hmwn <2257> anakainoutai <341> (5743) hmera <2250> kai <2532> hmera <2250>TIP #08: Use the Strong Number links to learn about the original Hebrew and Greek text. [ALL]
created in 0.03 seconds
powered by bible.org