NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

2 Corinthians 3:14-18

3:14 alla <235> epwrwyh <4456> (5681) ta <3588> nohmata <3540> autwn <846> acri <891> gar <1063> thv <3588> shmeron <4594> hmerav <2250> to <3588> auto <846> kalumma <2571> epi <1909> th <3588> anagnwsei <320> thv <3588> palaiav <3820> diayhkhv <1242> menei <3306> (5719) mh <3361> anakaluptomenon <343> (5746) oti <3754> en <1722> cristw <5547> katargeitai <2673> (5743)

3:15 all <235> ewv <2193> shmeron <4594> hnika <2259> an <302> anaginwskhtai <314> (5747) mwushv <3475> kalumma <2571> epi <1909> thn <3588> kardian <2588> autwn <846> keitai <2749> (5736)

3:16 hnika <2259> de <1161> ean <1437> epistreqh <1994> (5661) prov <4314> kurion <2962> periaireitai <4014> (5743) to <3588> kalumma <2571>

3:17 o <3588> de <1161> kuriov <2962> to <3588> pneuma <4151> estin <1510> (5748) ou <3757> de <1161> to <3588> pneuma <4151> kuriou <2962> eleuyeria <1657>

3:18 hmeiv <2249> de <1161> pantev <3956> anakekalummenw <343> (5772) proswpw <4383> thn <3588> doxan <1391> kuriou <2962> katoptrizomenoi <2734> (5734) thn <3588> authn <846> eikona <1504> metamorfoumeya <3339> (5743) apo <575> doxhv <1391> eiv <1519> doxan <1391> kayaper <2509> apo <575> kuriou <2962> pneumatov <4151>TIP #02: Try using wildcards "*" or "?" for b?tter wor* searches. [ALL]
created in 0.05 seconds
powered by bible.org