NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

2 Corinthians 3:14-16

3:14 alla <235> epwrwyh <4456> (5681) ta <3588> nohmata <3540> autwn <846> acri <891> gar <1063> thv <3588> shmeron <4594> hmerav <2250> to <3588> auto <846> kalumma <2571> epi <1909> th <3588> anagnwsei <320> thv <3588> palaiav <3820> diayhkhv <1242> menei <3306> (5719) mh <3361> anakaluptomenon <343> (5746) oti <3754> en <1722> cristw <5547> katargeitai <2673> (5743)

3:15 all <235> ewv <2193> shmeron <4594> hnika <2259> an <302> anaginwskhtai <314> (5747) mwushv <3475> kalumma <2571> epi <1909> thn <3588> kardian <2588> autwn <846> keitai <2749> (5736)

3:16 hnika <2259> de <1161> ean <1437> epistreqh <1994> (5661) prov <4314> kurion <2962> periaireitai <4014> (5743) to <3588> kalumma <2571>TIP #15: To dig deeper, please read related articles at bible.org (via Articles Tab). [ALL]
created in 0.02 seconds
powered by bible.org