NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

2 Corinthians 1:12-14

1:12 h <3588> gar <1063> kauchsiv <2746> hmwn <2257> auth <3778> estin <1510> (5748) to <3588> marturion <3142> thv <3588> suneidhsewv <4893> hmwn <2257> oti <3754> en <1722> agiothti <41> kai <2532> eilikrineia <1505> tou <3588> yeou <2316> [kai] <2532> ouk <3756> en <1722> sofia <4678> sarkikh <4559> all <235> en <1722> cariti <5485> yeou <2316> anestrafhmen <390> (5648) en <1722> tw <3588> kosmw <2889> perissoterwv <4056> de <1161> prov <4314> umav <5209>

1:13 ou <3756> gar <1063> alla <243> grafomen <1125> (5719) umin <5213> all <235> h <2228> a <3739> anaginwskete <314> (5719) h <2228> kai <2532> epiginwskete <1921> (5719) elpizw <1679> (5719) de <1161> oti <3754> ewv <2193> telouv <5056> epignwsesye <1921> (5695)

1:14 kaywv <2531> kai <2532> epegnwte <1921> (5627) hmav <2248> apo <575> merouv <3313> oti <3754> kauchma <2745> umwn <5216> esmen <1510> (5748) kayaper <2509> kai <2532> umeiv <5210> hmwn <2257> en <1722> th <3588> hmera <2250> tou <3588> kuriou <2962> hmwn <2257> ihsou <2424>

2 Corinthians 10:13-18

10:13 hmeiv <2249> de <1161> ouk <3756> eiv <1519> ta <3588> ametra <280> kauchsomeya <2744> (5695) alla <235> kata <2596> to <3588> metron <3358> tou <3588> kanonov <2583> ou <3739> emerisen <3307> (5656) hmin <2254> o <3588> yeov <2316> metrou <3358> efikesyai <2185> (5635) acri <891> kai <2532> umwn <5216>

10:14 ou <3756> gar <1063> wv <5613> mh <3361> efiknoumenoi <2185> (5740) eiv <1519> umav <5209> uperekteinomen <5239> (5719) eautouv <1438> acri <891> gar <1063> kai <2532> umwn <5216> efyasamen <5348> (5656) en <1722> tw <3588> euaggeliw <2098> tou <3588> cristou <5547>

10:15 ouk <3756> eiv <1519> ta <3588> ametra <280> kaucwmenoi <2744> (5740) en <1722> allotrioiv <245> kopoiv <2873> elpida <1680> de <1161> econtev <2192> (5723) auxanomenhv <837> (5746) thv <3588> pistewv <4102> umwn <5216> en <1722> umin <5213> megalunyhnai <3170> (5683) kata <2596> ton <3588> kanona <2583> hmwn <2257> eiv <1519> perisseian <4050>

10:16 eiv <1519> ta <3588> uperekeina <5238> umwn <5216> euaggelisasyai <2097> (5670) ouk <3756> en <1722> allotriw <245> kanoni <2583> eiv <1519> ta <3588> etoima <2092> kauchsasyai <2744> (5664)

10:17 o <3588> de <1161> kaucwmenov <2744> (5740) en <1722> kuriw <2962> kaucasyw <2744> (5737)

10:18 ou <3756> gar <1063> o <3588> eauton <1438> sunistanwn <4921> (5723) ekeinov <1565> estin <1510> (5748) dokimov <1384> alla <235> on <3739> o <3588> kuriov <2962> sunisthsin <4921> (5719)TIP #02: Try using wildcards "*" or "?" for b?tter wor* searches. [ALL]
created in 0.03 seconds
powered by bible.org