NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

2 Corinthians 12:7-10

12:7 kai <2532> th <3588> uperbolh <5236> twn <3588> apokaluqewn <602> dio <1352> ina <2443> mh <3361> uperairwmai <5229> (5747) edoyh <1325> (5681) moi <3427> skoloq <4647> th <3588> sarki <4561> aggelov <32> satana <4567> ina <2443> me <3165> kolafizh <2852> (5725) ina <2443> mh <3361> uperairwmai <5229> (5747)

12:8 uper <5228> toutou <5127> triv <5151> ton <3588> kurion <2962> parekalesa <3870> (5656) ina <2443> aposth <868> (5632) ap <575> emou <1700>

12:9 kai <2532> eirhken <2046> (5758) moi <3427> arkei <714> (5719) soi <4671> h <3588> cariv <5485> mou <3450> h <3588> gar <1063> dunamiv <1411> en <1722> asyeneia <769> teleitai <5055> (5743) hdista <2236> oun <3767> mallon <3123> kauchsomai <2744> (5695) en <1722> taiv <3588> asyeneiaiv <769> ina <2443> episkhnwsh <1981> (5661) ep <1909> eme <1691> h <3588> dunamiv <1411> tou <3588> cristou <5547>

12:10 dio <1352> eudokw <2106> (5719) en <1722> asyeneiaiv <769> en <1722> ubresin <5196> en <1722> anagkaiv <318> en <1722> diwgmoiv <1375> kai <2532> stenocwriaiv <4730> uper <5228> cristou <5547> otan <3752> gar <1063> asyenw <770> (5725) tote <5119> dunatov <1415> eimi <1510> (5748)TIP #11: Use Fonts Page to download/install fonts if Greek or Hebrew texts look funny. [ALL]
created in 0.02 seconds
powered by bible.org