NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

2 Corinthians 11:9-10

11:9 kai <2532> parwn <3918> (5752) prov <4314> umav <5209> kai <2532> usterhyeiv <5302> (5685) ou <3756> katenarkhsa <2655> (5656) ouyenov <3762> to <3588> gar <1063> usterhma <5303> mou <3450> prosaneplhrwsan <4322> (5656) oi <3588> adelfoi <80> elyontev <2064> (5631) apo <575> makedoniav <3109> kai <2532> en <1722> panti <3956> abarh <4> emauton <1683> umin <5213> ethrhsa <5083> (5656) kai <2532> thrhsw <5083> (5692)

11:10 estin <1510> (5748) alhyeia <225> cristou <5547> en <1722> emoi <1698> oti <3754> h <3588> kauchsiv <2746> auth <3778> ou <3756> fraghsetai <5420> (5691) eiv <1519> eme <1691> en <1722> toiv <3588> klimasin <2824> thv <3588> acaiav <882>TIP #05: Try Double Clicking on any word for instant search. [ALL]
created in 0.03 seconds
powered by bible.org