NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

2 Corinthians 11:4-6

11:4 ei <1487> men <3303> gar <1063> o <3588> ercomenov <2064> (5740) allon <243> ihsoun <2424> khrussei <2784> (5719) on <3739> ouk <3756> ekhruxamen <2784> (5656) h <2228> pneuma <4151> eteron <2087> lambanete <2983> (5719) o <3739> ouk <3756> elabete <2983> (5627) h <2228> euaggelion <2098> eteron <2087> o <3739> ouk <3756> edexasye <1209> (5662) kalwv <2573> anecesye <430> (5736)

11:5 logizomai <3049> (5736) gar <1063> mhden <3367> usterhkenai <5302> (5760) twn <3588> uper <5228> lian <3029> apostolwn <652>

11:6 ei <1487> de <1161> kai <2532> idiwthv <2399> tw <3588> logw <3056> all <235> ou <3756> th <3588> gnwsei <1108> all <235> en <1722> panti <3956> fanerwsantev <5319> (5660) en <1722> pasin <3956> eiv <1519> umav <5209>TIP #06: On Bible View and Passage View, drag the yellow bar to adjust your screen. [ALL]
created in 0.02 seconds
powered by bible.org