NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

2 Corinthians 11:23-28

11:23 diakonoi <1249> cristou <5547> eisin <1510> (5748) parafronwn <3912> (5723) lalw <2980> (5719) uper <5228> egw <1473> en <1722> kopoiv <2873> perissoterwv <4056> en <1722> fulakaiv <5438> perissoterwv <4056> en <1722> plhgaiv <4127> uperballontwv <5234> en <1722> yanatoiv <2288> pollakiv <4178>

11:24 upo <5259> ioudaiwn <2453> pentakiv <3999> tesserakonta <5062> para <3844> mian <1520> elabon <2983> (5627)

11:25 triv <5151> errabdisyhn <4463> (5681) apax <530> eliyasyhn <3034> (5681) triv <5151> enauaghsa <3489> (5656) nucyhmeron <3574> en <1722> tw <3588> buyw <1037> pepoihka <4160> (5758)

11:26 odoiporiaiv <3597> pollakiv <4178> kindunoiv <2794> potamwn <4215> kindunoiv <2794> lhstwn <3027> kindunoiv <2794> ek <1537> genouv <1085> kindunoiv <2794> ex <1537> eynwn <1484> kindunoiv <2794> en <1722> polei <4172> kindunoiv <2794> en <1722> erhmia <2047> kindunoiv <2794> en <1722> yalassh <2281> kindunoiv <2794> en <1722> qeudadelfoiv <5569>

11:27 kopw <2873> kai <2532> mocyw <3449> en <1722> agrupniaiv <70> pollakiv <4178> en <1722> limw <3042> kai <2532> diqei <1373> en <1722> nhsteiaiv <3521> pollakiv <4178> en <1722> qucei <5592> kai <2532> gumnothti <1132>

11:28 cwriv <5565> twn <3588> parektov <3924> h <3588> epistasiv <1999> moi <3427> h <3588> kay <2596> hmeran <2250> h <3588> merimna <3308> paswn <3956> twn <3588> ekklhsiwn <1577>TIP #02: Try using wildcards "*" or "?" for b?tter wor* searches. [ALL]
created in 0.02 seconds
powered by bible.org