NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

2 Corinthians 10:12-18

10:12 ou <3756> gar <1063> tolmwmen <5111> (5719) egkrinai <1469> (5658) h <2228> sugkrinai <4793> (5658) eautouv <1438> tisin <5100> twn <3588> eautouv <1438> sunistanontwn <4921> (5723) alla <235> autoi <846> en <1722> eautoiv <1438> eautouv <1438> metrountev <3354> (5723) kai <2532> sugkrinontev <4793> (5723) eautouv <1438> eautoiv <1438> ou <3756> suniasin <4920> (5719)

10:13 hmeiv <2249> de <1161> ouk <3756> eiv <1519> ta <3588> ametra <280> kauchsomeya <2744> (5695) alla <235> kata <2596> to <3588> metron <3358> tou <3588> kanonov <2583> ou <3739> emerisen <3307> (5656) hmin <2254> o <3588> yeov <2316> metrou <3358> efikesyai <2185> (5635) acri <891> kai <2532> umwn <5216>

10:14 ou <3756> gar <1063> wv <5613> mh <3361> efiknoumenoi <2185> (5740) eiv <1519> umav <5209> uperekteinomen <5239> (5719) eautouv <1438> acri <891> gar <1063> kai <2532> umwn <5216> efyasamen <5348> (5656) en <1722> tw <3588> euaggeliw <2098> tou <3588> cristou <5547>

10:15 ouk <3756> eiv <1519> ta <3588> ametra <280> kaucwmenoi <2744> (5740) en <1722> allotrioiv <245> kopoiv <2873> elpida <1680> de <1161> econtev <2192> (5723) auxanomenhv <837> (5746) thv <3588> pistewv <4102> umwn <5216> en <1722> umin <5213> megalunyhnai <3170> (5683) kata <2596> ton <3588> kanona <2583> hmwn <2257> eiv <1519> perisseian <4050>

10:16 eiv <1519> ta <3588> uperekeina <5238> umwn <5216> euaggelisasyai <2097> (5670) ouk <3756> en <1722> allotriw <245> kanoni <2583> eiv <1519> ta <3588> etoima <2092> kauchsasyai <2744> (5664)

10:17 o <3588> de <1161> kaucwmenov <2744> (5740) en <1722> kuriw <2962> kaucasyw <2744> (5737)

10:18 ou <3756> gar <1063> o <3588> eauton <1438> sunistanwn <4921> (5723) ekeinov <1565> estin <1510> (5748) dokimov <1384> alla <235> on <3739> o <3588> kuriov <2962> sunisthsin <4921> (5719)TIP #07: Use the Discovery Box to further explore word(s) and verse(s). [ALL]
created in 0.02 seconds
powered by bible.org