NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

1 Timothy 6:1-2

6:1 osoi <3745> eisin <1510> (5748) upo <5259> zugon <2218> douloi <1401> touv <3588> idiouv <2398> despotav <1203> pashv <3956> timhv <5092> axiouv <514> hgeisywsan <2233> (5737) ina <2443> mh <3361> to <3588> onoma <3686> tou <3588> yeou <2316> kai <2532> h <3588> didaskalia <1319> blasfhmhtai <987> (5747)

6:2 oi <3588> de <1161> pistouv <4103> econtev <2192> (5723) despotav <1203> mh <3361> katafroneitwsan <2706> (5720) oti <3754> adelfoi <80> eisin <1510> (5748) alla <235> mallon <3123> douleuetwsan <1398> (5720) oti <3754> pistoi <4103> eisin <1510> (5748) kai <2532> agaphtoi <27> oi <3588> thv <3588> euergesiav <2108> antilambanomenoi <482> (5740) tauta <5023> didaske <1321> (5720) kai <2532> parakalei <3870> (5720)TIP #09: Tell your friends ... become a ministry partner ... use the NET Bible on your site. [ALL]
created in 0.02 seconds
powered by bible.org