NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

1 Timothy 2:3-6

2:3 touto <5124> kalon <2570> kai <2532> apodekton <587> enwpion <1799> tou <3588> swthrov <4990> hmwn <2257> yeou <2316>

2:4 ov <3739> pantav <3956> anyrwpouv <444> yelei <2309> (5719) swyhnai <4982> (5683) kai <2532> eiv <1519> epignwsin <1922> alhyeiav <225> elyein <2064> (5629)

2:5 eiv <1520> gar <1063> yeov <2316> eiv <1520> kai <2532> mesithv <3316> yeou <2316> kai <2532> anyrwpwn <444> anyrwpov <444> cristov <5547> ihsouv <2424>

2:6 o <3588> douv <1325> (5631) eauton <1438> antilutron <487> uper <5228> pantwn <3956> to <3588> marturion <3142> kairoiv <2540> idioiv <2398>TIP #02: Try using wildcards "*" or "?" for b?tter wor* searches. [ALL]
created in 0.02 seconds
powered by bible.org