NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

1 Thessalonians 5:15-23

5:15 orate <3708> (5720) mh <3361> tiv <5100> kakon <2556> anti <473> kakou <2556> tini <5100> apodw <591> (5632) alla <235> pantote <3842> to <3588> agayon <18> diwkete <1377> (5720) eiv <1519> allhlouv <240> kai <2532> eiv <1519> pantav <3956>

5:16 pantote <3842> cairete <5463> (5720)

5:17 adialeiptwv <89> proseucesye <4336> (5737)

5:18 en <1722> panti <3956> eucaristeite <2168> (5720) touto <5124> gar <1063> yelhma <2307> yeou <2316> en <1722> cristw <5547> ihsou <2424> eiv <1519> umav <5209>

5:19 to <3588> pneuma <4151> mh <3361> sbennute <4570> (5720)

5:20 profhteiav <4394> mh <3361> exouyeneite <1848> (5720)

5:21 panta <3956> [de] <1161> dokimazete <1381> (5720) to <3588> kalon <2570> katecete <2722> (5720)

5:22 apo <575> pantov <3956> eidouv <1491> ponhrou <4190> apecesye <567> (5732)

5:23 autov <846> de <1161> o <3588> yeov <2316> thv <3588> eirhnhv <1515> agiasai <37> (5659) umav <5209> oloteleiv <3651> kai <2532> oloklhron <3648> umwn <5216> to <3588> pneuma <4151> kai <2532> h <3588> quch <5590> kai <2532> to <3588> swma <4983> amemptwv <274> en <1722> th <3588> parousia <3952> tou <3588> kuriou <2962> hmwn <2257> ihsou <2424> cristou <5547> thrhyeih <5083> (5684)TIP #01: Welcome to the NEXT Bible Web Interface and Study System!! [ALL]
created in 0.03 seconds
powered by bible.org