NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

1 Thessalonians 3:6-8

3:6 arti <737> de <1161> elyontov <2064> (5631) timoyeou <5095> prov <4314> hmav <2248> af <575> umwn <5216> kai <2532> euaggelisamenou <2097> (5671) hmin <2254> thn <3588> pistin <4102> kai <2532> thn <3588> agaphn <26> umwn <5216> kai <2532> oti <3754> ecete <2192> (5719) mneian <3417> hmwn <2257> agayhn <18> pantote <3842> epipoyountev <1971> (5723) hmav <2248> idein <1492> (5629) kayaper <2509> kai <2532> hmeiv <2249> umav <5209>

3:7 dia <1223> touto <5124> pareklhyhmen <3870> (5681) adelfoi <80> ef <1909> umin <5213> epi <1909> pash <3956> th <3588> anagkh <318> kai <2532> yliqei <2347> hmwn <2257> dia <1223> thv <3588> umwn <5216> pistewv <4102>

3:8 oti <3754> nun <3568> zwmen <2198> (5719) ean <1437> umeiv <5210> sthkete <4739> (5719) en <1722> kuriw <2962>TIP #17: Navigate the Study Dictionary using word-wheel index or search box. [ALL]
created in 0.03 seconds
powered by bible.org