NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

1 Thessalonians 1:6-8

1:6 kai <2532> umeiv <5210> mimhtai <3402> hmwn <2257> egenhyhte <1096> (5675) kai <2532> tou <3588> kuriou <2962> dexamenoi <1209> (5666) ton <3588> logon <3056> en <1722> yliqei <2347> pollh <4183> meta <3326> carav <5479> pneumatov <4151> agiou <40>

1:7 wste <5620> genesyai <1096> (5635) umav <5209> tupon <5179> pasin <3956> toiv <3588> pisteuousin <4100> (5723) en <1722> th <3588> makedonia <3109> kai <2532> en <1722> th <3588> acaia <882>

1:8 af <575> umwn <5216> gar <1063> exhchtai <1837> (5769) o <3588> logov <3056> tou <3588> kuriou <2962> ou <3756> monon <3440> en <1722> th <3588> makedonia <3109> kai <2532> acaia <882> all <235> en <1722> panti <3956> topw <5117> h <3588> pistiv <4102> umwn <5216> h <3588> prov <4314> ton <3588> yeon <2316> exelhluyen <1831> (5758) wste <5620> mh <3361> creian <5532> ecein <2192> (5721) hmav <2248> lalein <2980> (5721) ti <5100>TIP #09: Tell your friends ... become a ministry partner ... use the NET Bible on your site. [ALL]
created in 0.01 seconds
powered by bible.org