NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

1 Peter 5:5-7

5:5 omoiwv <3668> newteroi <3501> upotaghte <5293> (5649) presbuteroiv <4245> pantev <3956> de <1161> allhloiv <240> thn <3588> tapeinofrosunhn <5012> egkombwsasye <1463> (5663) oti <3754> [o] <3588> yeov <2316> uperhfanoiv <5244> antitassetai <498> (5731) tapeinoiv <5011> de <1161> didwsin <1325> (5719) carin <5485>

5:6 tapeinwyhte <5013> (5682) oun <3767> upo <5259> thn <3588> krataian <2900> ceira <5495> tou <3588> yeou <2316> ina <2443> umav <5209> uqwsh <5312> (5661) en <1722> kairw <2540>

5:7 pasan <3956> thn <3588> merimnan <3308> umwn <5216> epiriqantev <1977> (5660) ep <1909> auton <846> oti <3754> autw <846> melei <3199> (5904) peri <4012> umwn <5216>TIP #27: Get rid of popup ... just cross over its boundary. [ALL]
created in 0.02 seconds
powered by bible.org