NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

1 Peter 2:4-8

2:4 prov <4314> on <3739> prosercomenoi <4334> (5740) liyon <3037> zwnta <2198> (5723) upo <5259> anyrwpwn <444> men <3303> apodedokimasmenon <593> (5772) para <3844> de <1161> yew <2316> eklekton <1588> entimon <1784>

2:5 kai <2532> autoi <846> wv <5613> liyoi <3037> zwntev <2198> (5723) oikodomeisye <3618> (5743) oikov <3624> pneumatikov <4152> eiv <1519> ierateuma <2406> agion <40> anenegkai <399> (5658) pneumatikav <4152> yusiav <2378> euprosdektouv <2144> yew <2316> dia <1223> ihsou <2424> cristou <5547>

2:6 dioti <1360> periecei <4023> (5719) en <1722> grafh <1124> idou <2400> (5628) tiyhmi <5087> (5719) en <1722> siwn <4622> liyon <3037> eklekton <1588> akrogwniaion <204> entimon <1784> kai <2532> o <3588> pisteuwn <4100> (5723) ep <1909> autw <846> ou <3756> mh <3361> kataiscunyh <2617> (5686)

2:7 umin <5213> oun <3767> h <3588> timh <5092> toiv <3588> pisteuousin <4100> (5723) apistousin <569> (5723) de <1161> liyov <3037> on <3739> apedokimasan <593> (5656) oi <3588> oikodomountev <3618> (5723) outov <3778> egenhyh <1096> (5675) eiv <1519> kefalhn <2776> gwniav <1137>

2:8 kai <2532> liyov <3037> proskommatov <4348> kai <2532> petra <4073> skandalou <4625> oi <3739> proskoptousin <4350> (5719) tw <3588> logw <3056> apeiyountev <544> (5723) eiv <1519> o <3739> kai <2532> eteyhsan <5087> (5681)TIP #02: Try using wildcards "*" or "?" for b?tter wor* searches. [ALL]
created in 0.01 seconds
powered by bible.org