NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

1 Peter 1:8-12

1:8 on <3739> ouk <3756> idontev <3708> (5631) agapate <25> (5719) eiv <1519> on <3739> arti <737> mh <3361> orwntev <3708> (5723) pisteuontev <4100> (5723) de <1161> agalliate <21> (5720) cara <5479> aneklalhtw <412> kai <2532> dedoxasmenh <1392> (5772)

1:9 komizomenoi <2865> (5734) to <3588> telov <5056> thv <3588> pistewv <4102> swthrian <4991> qucwn <5590>

1:10 peri <4012> hv <3739> swthriav <4991> exezhthsan <1567> (5656) kai <2532> exhraunhsan <1830> (5656) profhtai <4396> oi <3588> peri <4012> thv <3588> eiv <1519> umav <5209> caritov <5485> profhteusantev <4395> (5660)

1:11 eraunwntev <2045> (5723) eiv <1519> tina <5101> h <2228> poion <4169> kairon <2540> edhlou <1213> (5707) to <3588> en <1722> autoiv <846> pneuma <4151> cristou <5547> promarturomenon <4303> (5740) ta <3588> eiv <1519> criston <5547> payhmata <3804> kai <2532> tav <3588> meta <3326> tauta <5023> doxav <1391>

1:12 oiv <3739> apekalufyh <601> (5681) oti <3754> ouc <3756> eautoiv <1438> umin <5213> de <1161> dihkonoun <1247> (5707) auta <846> a <3739> nun <3568> anhggelh <312> (5648) umin <5213> dia <1223> twn <3588> euaggelisamenwn <2097> (5671) umav <5209> pneumati <4151> agiw <40> apostalenti <649> (5651) ap <575> ouranou <3772> eiv <1519> a <3739> epiyumousin <1937> (5719) aggeloi <32> parakuqai <3879> (5658)TIP #11: Use Fonts Page to download/install fonts if Greek or Hebrew texts look funny. [ALL]
created in 0.02 seconds
powered by bible.org