NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

1 Peter 1:3

1:3 euloghtov <2128> o <3588> yeov <2316> kai <2532> pathr <3962> tou <3588> kuriou <2962> hmwn <2257> ihsou <2424> cristou <5547> o <3588> kata <2596> to <3588> polu <4183> autou <846> eleov <1656> anagennhsav <313> (5660) hmav <2248> eiv <1519> elpida <1680> zwsan <2198> (5723) di <1223> anastasewv <386> ihsou <2424> cristou <5547> ek <1537> nekrwn <3498>

1 Peter 1:13

1:13 dio <1352> anazwsamenoi <328> (5671) tav <3588> osfuav <3751> thv <3588> dianoiav <1271> umwn <5216> nhfontev <3525> (5723) teleiwv <5049> elpisate <1679> (5657) epi <1909> thn <3588> feromenhn <5342> (5746) umin <5213> carin <5485> en <1722> apokaluqei <602> ihsou <2424> cristou <5547>TIP #01: Welcome to the NEXT Bible Web Interface and Study System!! [ALL]
created in 0.02 seconds
powered by bible.org