NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

1 Corinthians 5:11-13

5:11 nun <3568> de <1161> egraqa <1125> (5656) umin <5213> mh <3361> sunanamignusyai <4874> (5733) ean <1437> tiv <5100> adelfov <80> onomazomenov <3687> (5746) h <2228> <1510> (5753) pornov <4205> h <2228> pleonekthv <4123> h <2228> eidwlolatrhv <1496> h <2228> loidorov <3060> h <2228> meyusov <3183> h <2228> arpax <727> tw <3588> toioutw <5108> mhde <3366> sunesyiein <4906> (5721)

5:12 ti <5101> gar <1063> moi <3427> touv <3588> exw <1854> krinein <2919> (5721) ouci <3780> touv <3588> esw <2080> umeiv <5210> krinete <2919> (5719)

5:13 touv <3588> de <1161> exw <1854> o <3588> yeov <2316> krinei <2919> (5692) <2919> (5719) exarate <1808> (5657) ton <3588> ponhron <4190> ex <1537> umwn <5216> autwn <846>TIP #07: Use the Discovery Box to further explore word(s) and verse(s). [ALL]
created in 0.02 seconds
powered by bible.org