NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

1 Corinthians 5:1-5

5:1 olwv <3654> akouetai <191> (5743) en <1722> umin <5213> porneia <4202> kai <2532> toiauth <5108> porneia <4202> htiv <3748> oude <3761> en <1722> toiv <3588> eynesin <1484> wste <5620> gunaika <1135> tina <5100> tou <3588> patrov <3962> ecein <2192> (5721)

5:2 kai <2532> umeiv <5210> pefusiwmenoi <5448> (5772) este <1510> (5748) kai <2532> ouci <3780> mallon <3123> epenyhsate <3996> (5656) ina <2443> aryh <142> (5686) ek <1537> mesou <3319> umwn <5216> o <3588> to <3588> ergon <2041> touto <5124> praxav <4238> (5660)

5:3 egw <1473> men <3303> gar <1063> apwn <548> (5752) tw <3588> swmati <4983> parwn <3918> (5752) de <1161> tw <3588> pneumati <4151> hdh <2235> kekrika <2919> (5758) wv <5613> parwn <3918> (5752) ton <3588> outwv <3779> touto <5124> katergasamenon <2716> (5666)

5:4 en <1722> tw <3588> onomati <3686> tou <3588> kuriou <2962> [hmwn] <2257> ihsou <2424> sunacyentwn <4863> (5685) umwn <5216> kai <2532> tou <3588> emou <1700> pneumatov <4151> sun <4862> th <3588> dunamei <1411> tou <3588> kuriou <2962> hmwn <2257> ihsou <2424>

5:5 paradounai <3860> (5629) ton <3588> toiouton <5108> tw <3588> satana <4567> eiv <1519> oleyron <3639> thv <3588> sarkov <4561> ina <2443> to <3588> pneuma <4151> swyh <4982> (5686) en <1722> th <3588> hmera <2250> tou <3588> kuriou <2962>TIP #09: Tell your friends ... become a ministry partner ... use the NET Bible on your site. [ALL]
created in 0.01 seconds
powered by bible.org