NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

1 Corinthians 3:18-20

3:18 mhdeiv <3367> eauton <1438> exapatatw <1818> (5720) ei <1487> tiv <5100> dokei <1380> (5719) sofov <4680> einai <1510> (5750) en <1722> umin <5213> en <1722> tw <3588> aiwni <165> toutw <5129> mwrov <3474> genesyw <1096> (5634) ina <2443> genhtai <1096> (5638) sofov <4680>

3:19 h <3588> gar <1063> sofia <4678> tou <3588> kosmou <2889> toutou <5127> mwria <3472> para <3844> tw <3588> yew <2316> estin <1510> (5748) gegraptai <1125> (5769) gar <1063> o <3588> drassomenov <1405> (5740) touv <3588> sofouv <4680> en <1722> th <3588> panourgia <3834> autwn <846>

3:20 kai <2532> palin <3825> kuriov <2962> ginwskei <1097> (5719) touv <3588> dialogismouv <1261> twn <3588> sofwn <4680> oti <3754> eisin <1510> (5748) mataioi <3152>TIP #07: Use the Discovery Box to further explore word(s) and verse(s). [ALL]
created in 0.02 seconds
powered by bible.org